Lokal utveckling


Erfarenhetsöverföring 8 bygder
Publicerat den 3 januari, 2014

På uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarna genomför vi en uppföljning av projektet 8 bygder som är en del i Dalarnas Regionala Serviceprogram vars mål är att skapa en bra tillgänglighet till offentlig, kommersiell och ideell service för boende, företagare och besökare i länet. Tillsammans med Region Dalarna genomförs nu träffar i de sex kommuner som slutligen omfattades av 8 bygder. Målgruppen för träffarna är politiker och tjänstemän inom kommunen som på olika sätt arbetar med ungas delaktighet, alltså samma målgrupp som Ung Kraft har arbetat med i det fleråriga projektet DIMPA. Tanken är att överföra de erfarenheter som dragits av projektets genomförande samtidigt som deltagarna får höra om hur genomförandet gick i den aktuella bygden i deras kommun.

header_bold_TPUppstarten av erfarenhetsöverföringsprojektet gjordes i samband med en strategidag för DIMPA den 25 oktober på Korstäppans Herrgård i Leksand. 13 av länets 15 kommuner fanns representerade av såväl politker som tjänstemän och en del unga. Deltagarna fick ta del av generella erfarenheter från 8 bygder och erbjöds också möjlighet att pröva på metoden Landsbygd 2.0 för att få en inblick i arbetssättet i projektet. För att få ett skarpt läge i workshopdiskussionerna fick de använda metoden för att diskutera hur de kan utveckla arbetet med ungas delaktighet i kommunerna i linje med erfarenheterna från 8 bygder.

I erfarenhetsöverföringen är det framförallt följande fem punkter som lyfts fram för kommunerna att arbeta vidare med:

  • Möta unga
  • Ideell sektor
  • Generationsövergripande
  • Lokalt angreppssätt
  • Sektorsövergripande

De kommunvisa uppföljningarna bygger på samma upplägg men fördjupar redogörelsen från den aktuella bygden något. Mer om erfarenheterna från 8 bygder och om de kommunvisa uppföljningarna finns att läsa på projektets hemsida 8bygder.se där det kontinuerligt uppdateras om uppföljningens gång.Vi hjälper er starta fiberförening
Publicerat den 20 september, 2013

Coompanion erbjuder processledning samt rådgivning och utbildning kring juridiska och ekonomiska förutsättningar till er som funderar på, eller har påbörjat ett arbete med att planera för bredband i er bygd. Kontakta oss för mer information!

Bredband i världsklass