12 november 2018

Den nya kompassen mot framtiden

Det är människorna som gör varje samhälle. I Stjärnsundsbygden pågår just nu ett gränsöverskridande samarbete, där invånarna gör gemensam sak för att lyfta sin hembygd.

– Vi vill skapa en levande bygd, som frodas av optimism, säger Ylva Lundkvist Fridh och Helena Kåks. Vi har fått nya verktyg i vårt förändringsarbete, och vi hoppas nu kunna gå från visioner till praktisk verkstad.

Hösten har kommit till lilla Rörshyttan, några kilometer från Stjärnsunds bruk, i södra Dalarna. Regnstänk faller över jordbrukslandskapet, de flesta av byns 50-tal invånare håller sig inomhus eller är på jobbet.

Den levande bruksidyllen Stjärnsund, med sina omkringliggande byar, har haft sina upp- och nedgångar genom historien. Den senaste större förändringen kom 2012 när skolan (upp till årskurs 6) lades ned, en nedskärning som tog hårt, och kom att få en både praktisk och psykologisk innebörd.

– Det var ett beslut som lade sig som en blöt filt över samhället, många tappade sugen, säger Helena, till vardags trädgårdsmästare för Stabergs barockträdgård i Falun och bosatt i Rörshyttan i över 30 år. Året innan nedläggningen hade vi bildat en utvecklingsgrupp som arbetat intensivt med en utredning kring skolans och bygdens framtid, vi hade även tagit fram en utvecklingsplan. Samt att vi förde dialog med kommunens politiker. Det stora arbete vi lade ner gjorde nog att besvikelsen och tröttheten blev ännu större.

När Helena och Ylva – den senare inflyttad från Uppsala med sin familj för två år sedan – beskriver den fas som sen skedde, nämner de bristen på samarbete och förankring. Människor gjorde lovvärda initiativ här och var, men det landade inte riktigt.

– Det har gjorts flera försök, säger Ylva, men det har varit lite för spretigt, och alla har inte varit med på tåget.

En vändpunkt kom när Coompanion och Hedemora kommun hörde av sig och erbjöd processledning i lokalekonomisk analys (LEA), en metod som på ett djupare plan tydliggör vilken utvecklingspotential som finns att jobba med i det aktuella området. Bland annat kartläggs bygdens resurser, som resulterar i att man får fram sin handelsbalans med omvärlden. Allt sammantaget blir det tydligare var utvecklingspotentialen finns vad gäller företagande, arbetstillfällen och framtida satsningar.
– Det har varit väldigt bra att få in resurs utifrån, fortsätter Ylva, som med processledning och objektivitet kunnat leda oss framåt. Under våra träffar med processledaren har såväl föreningar som företagare och olika lokala eldsjälar deltagit. När det blir faktabaserat, bland annat med hjälp av statistik, växer en struktur fram. Det gör att vi på säkrare grunder kan ta fram en egen utvecklingsplan för vad som är bäst för Stjärnsund i framtiden.

Enligt SCB har Stjärnsundsbygdens hushåll en samlad köpkraft om cirka 65 miljoner kronor. Av den totala köpkraften beräknas 23 procent spenderas i bygden, det vill säga vara handel lokalt, resten köps utanför bygden. Utifrån fakta som denna går det att mejsla fram verksamheter som på olika sätt skulle kunna bidra till bygdens utveckling.
– Det har varit många aha-upplevelser längs vägen, fyller Helena i. Totalt har ett 40-tal personer varit involverade lokalt, det har varit bra ur en demokratisk aspekt också, det ger en legitimitet. Jag kan känna att vi drar åt samma håll nu, där vi fått med föreningsliv och näringsliv i arbetet med en gemensam färdplan. Vi har bland annat ”Vision 2025” där vi formulerat idéer som vi gemensamt vill jobba för, med företagande, arbetstillfällen, utbildning, kommunikationer med mera. Positivt är också att våra sommarhusägare vill vara med och bidra.

Framtiden – ett lagarbete
– Vi har i princip alla föreningar i bygden med oss, som har gått samman och bildat ett föreningsnätverk, det är jätteviktigt, säger Ylva. Om inte det organiserade föreningslivet är med blir det för godtyckligt. I nuläget är vi cirka tio personer som driver utvecklingen vidare och det känns väldigt bra. Nästa steg är att bilda ett bolag som vi kan driva ekonomisk utveckling i. För att få inspiration och kunskap har vi haft besök från Gotland, och även tittat mycket på Röstånga utveckling AB, för att se hur de jobbar där. Det finns bra framgångsexempel från andra orter.

Ylva pratar om samverkan och det viktiga välfärdsansvar som den offentliga sektorn driver parallellt, med frågor kopplade till skola, vård och omsorg, och att många mindre orter upplever att det offentliga drar sig tillbaka. Det skapar ett tomrum som behöver fyllas.
I den analys som gjorts framgår även behovet av fler nya bostäder, det är bostadsbrist i Stjärnsund idag. Kanske kan behov inom skola och äldreboende drivas i kooperativ eller privat regi? Samverkande krafter kan och vill hitta vägar att få fler att bo och verka i bygden, och växa från de drygt 450 invånare som bor där idag.
Stjärnsund en plats med turistisk attraktionskraft, på en plats där Christopher Polhem (1661–1751), den svenske mekanikens fader, en gång anlade Stjärnsunds bruk, idag bland de bäst bevarade 1700-talsbruken i Dalarna. Vad bruket betytt för bygden genom århundradena är lätt att överskåda. Under mitten av 1980-talet tog den ideella Polhemsstiftelsen, nu Polhemssällskapet, ett stort ansvar för att med länsstyrelsens hjälp få till stånd en restaurering av delar av den äldre kulturmiljön, rädda affären, samt skapa en mängd kulturaktiviteter som utställningar, konserter, bokprojekt, café- och restaurangverksamhet. Musikprogrammen i Smedjan fick sedan en fortsättning med Fredrik Swahn som sedan tio år tillbaka arrangerar konserter med kända artister.
En motor för bygdens moderna utveckling är även Stiftelsen Stjärnsund, som sedan 1984 varit ett center för människor med intresse för trädgård, odling och andlighet. Stiftelsens vision är att skapa en levande ekobygd.
– Den gröna vågen är stor i Stjärnsund, med start på 1980–1990-talen, det var också ett av skälen att vi flyttade hit. Jag har tidigare varit med och försökt starta en ekoby i Skyttorp utanför Uppsala, säger Ylva, som försörjer sig som lärare på Färnebo folkhögskola, samt att hon är samordnare för Riksorganisationen Hela Sverige ska leva.
Ylva är säker på att Stjärnsund har en bra framtid, bara man lyckas ta tillvara alla lokala möjligheter.
– Det är många familjer som flyttade hit från Uppsala efter att vi pluggade där, och fler kan det bli om vi får fart på byggandet. Eller att vi bygger äldreboende så fler bostadsobjekt kan komma ut på marknaden.

Helena och Ylva sitter bredvid varandra i en gammal träsoffa och dricker kok-kaffe. Det är en symbolik i mötet, för samarbete mellan gamla och nya bybor, för den gemensamma färdplan som nu håller på att växa fram.
– Det är så bra att vi kan hjälpas åt, och det känns på riktigt nu, säger Helena. Det här LEA-projektet är en fin möjlighet för Stjärnsund, och vi bybor har kommit närmare varandra.

JOHAN PELLAS

Dela