Förstudie kooperativa affärsmodeller

Coompanion Dalarna genomför en förstudie som ska undersöka intresse och förutsättningar hos länets företagare att utveckla innovativa kooperativa affärsmodeller, för att bidra till hållbar tillväxt i Dalarna. De kooperativa affärsmodellerna kan bidra till att lösa en del av de samhällsutmaningar länet står inför. Målet är att i förstudien identifiera ett antal företag som har intresse för att genomföra piloter i ett eller flera genomförandeprojekt.

Förstudien pågår mars-september 2020 med finansiering av Region Dalarna och den Europeiska regionala utvecklingsfonden. De tre kooperativa affärsmodeller som förstudien arbetar med är:

Albergo Diffuso:

Det italienska kooperativa hotell-konceptet Albergo Diffuso är en organisationsmodell som anpassas utifrån ett småskaligt perspektiv och utvecklas i nära samverkan med lokala företagare. Det fungerar som ett hotell, men är inte ett hotell. Privata fastighetsägare och företag upplåter rum och bildar ett nätverk mellan olika byggnader, inrättningar, företag, föreningar och organisationer i ett samhälle och tillsammans bildar kooperativet Albergo Diffuso. För kommunens/byns del är Albergo Diffuso viktigt för att upprätthålla det lokala serviceutbudet.

Kooperativ solenergisamverkan:

Förstudien vill undersöka intresset hos länets företag och organisationer, av en kooperativ affärsmodell för solenergi i samverkan. Så väl ekonomiska som miljömässiga behov finns hos företag som vill ställa om till mer hållbar energiförsörjning. Kan en utvecklad kooperativ affärsmodell för solenergi vara drivande i omställning till hållbara energilösning, är frågan vi söker svar på!

Medarbetarägande:

Blir lokalt ägande än viktigare för ett hållbart Dalarna efter Coronakrisen? Blir det lokala ägandet än viktigare för ett hållbart samhälle och kan de anställda vara en del av lösningen?

Sverige står inför en enorm utmaning i generationsskifte. I mer än halva landet är cirka 70 % av Sveriges företagare äldre än 50 år, och 35 % har redan passerat pensionsåldern. Vem ska ta över? Hur gör man på bästa sätt? Hur gör andra? Sverige pekas ofta ut som ett av världens mest innovativa länder. Men det finns ett område där Sverige ligger långt efter: ägarmodeller som lyfter fram medarbetarägande. Idag ser vi denna alternativa affärsmodell utvecklas och användas framgångsrikt i land efter land. Förstudien kommer tillsammans med Almi Gävle Dalas projekt ”Hållbar tillväxt” undersöka intresset för medarbetarägande hos företag i länet som står inför ägarskifte.

Kontakt

Projektledare Maria Stenis

Verksamhetsledare Bengt Sundgren